شرکت کاوش کیمیای کرمان، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان غرفه C35 گرامی میدارد.