در سال محصولی گذشته، طغیان شدید کرم نافه پرتقال به طور غیر منتظره ای در باغات پسته کالیفرنیا وجود داشت. نکته قابل توجه این بود، چگونه تعداد نسبتاٌ کم پسته های باقی مانده روی درختان یا زمین، پس از برداشت می تواند باعث ایجاد چنین مشکل بزرگی شود؟ در جواب باید گفت: یک کرم ماده که در داخل دانه های پسته، زمستان گذرانی می کند قادر است تعداد 85  تا 100 عدد تخم در بهار تولید کند.
 
به همین دلیل، آقای باب بیدی، مروج و مشاور باغ دانشگاه کالیفرنیا، بر نقش قطعی رعایت اصول بهداشتی در زمستان (حذف دانه های پسته باقیمانده در طول زمستان با استفاده از دستگاه مولد باد)  در کنترل کرم نافه پرتقال تاکید می کند.
همچنین، آقای باب بیدی در روزنامه پیستاچیو تسک لیست (pistachio Task List) گزارش می دهدکه : سمپاشی در طول فصل رشد به کاهش کرم نافه پرتقال کمک می کند، اما جایگزین عملیات از بین بردن دانه های باقیمانده در فصل زمستان نمی باشد و رعایت اصول بهداشتی در فصل زمستان هنوز به عنوان اساسی ترین روش کنترل موثر این آفت می باشد.
ایشان پیشنهاد می کندکه دانه های پسته باقیمانده روی درختان پس از عملیات برداشت، هر چه سریعتر  روی زمین ریخته شوند تا به اندازه کافی در معرض باران بیشتری قرار گرفته و بپوسند. رعایت بهداشت باغات در زمستان شامل مواردی مانند: جدا کردن دانه های پسته برداشت نشده، استفاده از دستگاه مولد باد برای پایین ریختن دانه هایی که احتمالا روی محل انشعابات شاخه ها قرارگرفته اند، و در صورت نیاز حذف
دانه ها از کناره های درختان و سپس از بین بردن دانه ها با دیسک زدن و استفاده از غلتک، می شود.
به عقیده آقای بیدی، عملیات باغبانی سیکل توسعه کرم نافه پرتقال را بدون استفاده از سموم شکسته و از آن به عنوان یک تلاش اجتماعی یاد می کند و علت طغیان این آفت را در برخی مناطق به عدم رعایت اصول بهداشتی در با غ نسبت می دهد.
ایشان می افزاید: احتمالا افزایش جمعیت آفت کرم نافه پرتقال در دره جنوبی سان جواکین به علت سطح زیرکشت بیشتر پسته و سایر محصولات میزبان این آفت از جمله بادام، گردو و انار
می باشد. رعایت اصول بهداشتی در باغات پسته در فصل زمستان، نسبت به باغات بادام و گردو کاری دشوارتر است و این بخاطر اندازه کوچکتر دانه های پسته می باشد. همچنین از بین بردن دانه های پسته به دلیل وزن سبکتر، مشکل تر بوده، چرا که به دلیل وزن سبکتر در مقابل مکش و شکستن توسط دستگاه موور چکشی مقاومت می کنند. همچنین پسته ها می توانند در پای درخت، جایی که زمین در اثر تکاندن درخت سست شده است در داخل خاک قرارگیرند.
مشخص شده است آفت کرم نافه پرتقال که در طول فصل تابستان، بر روی دانه های پسته در حال زندگی کردن می باشد، همان آفاتی هستندکه از فصل قبل و بر روی سطح باغ باقی مانده اند.
دانه های پسته صدمه دیده توسط کرم نافه پرتقال و سایر حشرات نگرانی عمده خریداران خارجی
می باشد. این نگرانی بدلیل رویت نامطلوب این پسته ها و حساسیت بیشتر آنها به تولید قارچ های مولد آفلاتوکسین می باشند. در طول 20 سال گذشته، میزان دانه های آسیب دیده توسط کرم نافه پرتقال و سایر حشرات بطور میانگین 1 درصد بوده است. در سال 2012 تقریبا 2 درصد از محصول به خاطر آسیب دیدگی توسط حشرات از بین رفت.
رعایت اصول بهداشتی، علاوه بر کنترل کرم نافه پرتقال، به کاهش آلودگی قارچی بوترایسفوریایی، کمک کند