پلی ایتلن 250 میلی لیتربرای پستانداران 2000 <= میلی گرم بر کیلوگرمسفیدک پودری خیار