گندمپلی اتیلن 1 لیتربرای پستانداران 135-5000 میلی گرم بر کیلوگرمسن مادر و پوره سن در گندم