گندمکوئکس 1 لیتریبرای پستانداران نر 1392 و پستانداران ماده 2271 میلی گرم بر کیلوگرمعلف های هرز کشیده برگ یکساله در مزارع گندم (یولاف وحشی، خونی علف چچم، دم روباهی، دم روباهی باریک)