دیمیتوات کاوش

دیمیتوات کاوش 40% امولسیون

Dimethoate 40% EC

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

کوئکس 1 لیتری

سمیت (LD50)

برای پستانداران 387 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

تریپس، شته پنبه، تخم سنگ، قوزه سنگ، سن سبز پنبه, زنجرک سبز، زنجرک ناقل کرلی تاپ و شته باقلا در چغندرقند, شپشک های درختان میوه سردسیری, شته تریپس و حشرات مکنده در سویا, شته سبز معمولی و شته سمی در غلات, نماتد ساقه یونجه در یونجه بذری