کرم خوشه خوار انگور و نحوه مبارزه با آن

حشره بالغ کرم خوشه خوار انگور، پروانه ایست که عرض آن با بالهای باز حدود 12میلیمتر و طـول بـدن حدود 6 میلیمترمیباشد. بالهای جلویی با زمینه قهوه ای روشن همراه…

ادامه خواندن کرم خوشه خوار انگور و نحوه مبارزه با آن