دانشنامه مبارزه با آفات دانه های صنعتی

آفات باغی

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای غذایی آن ها ، محصولات باغبانی با تامین حدود 40 درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تامین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد.

در سال 1398 سطح باغ های کشور ( اعم از باور و غیر بارور) حدود 2/95 میلیون هکتار بوده که حدود 86/6 درصد آن به صورت کشت آبی و بقیه دیم بوده است.

در سال 1398 میران تولیدات محصولات باغباتی کشور حدود 23/5 میلیون تن بوده که 93/7 درصد آن کشت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت شده است.

از میان انواع محصولات باغبانی بیشترین سهم تولیدات مربوط به سیب با 17/1 درصد ، پرتقال 14/5 درصد ، انگور 14/1 درصد ، خیار گلخانه ای 8/1 درصد و خرما 5/1 درصد می باشد.

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای غذایی آن ها ، محصولات باغبانی با تامین حدود 40 درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تامین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد.

در سال 1398 سطح باغ های کشور ( اعم از باور و غیر بارور) حدود 2/95 میلیون هکتار بوده که حدود 86/6 درصد آن به صورت کشت آبی و بقیه دیم بوده است.

در سال 1398 میران تولیدات محصولات باغباتی کشور حدود 23/5 میلیون تن بوده که 93/7 درصد آن کشت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت شده است.

از میان انواع محصولات باغبانی بیشترین سهم تولیدات مربوط به سیب با 17/1 درصد ، پرتقال 14/5 درصد ، انگور 14/1 درصد ، خیار گلخانه ای 8/1 درصد و خرما 5/1 درصد می باشد.

آفات باغی

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای غذایی آن ها ، محصولات باغبانی با تامین حدود 40 درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تامین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد.

در سال 1398 سطح باغ های کشور ( اعم از باور و غیر بارور) حدود 2/95 میلیون هکتار بوده که حدود 86/6 درصد آن به صورت کشت آبی و بقیه دیم بوده است.

در سال 1398 میران تولیدات محصولات باغباتی کشور حدود 23/5 میلیون تن بوده که 93/7 درصد آن کشت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت شده است.

از میان انواع محصولات باغبانی بیشترین سهم تولیدات مربوط به سیب با 17/1 درصد ، پرتقال 14/5 درصد ، انگور 14/1 درصد ، خیار گلخانه ای 8/1 درصد و خرما 5/1 درصد می باشد.

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای غذایی آن ها ، محصولات باغبانی با تامین حدود 40 درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تامین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد.

در سال 1398 سطح باغ های کشور ( اعم از باور و غیر بارور) حدود 2/95 میلیون هکتار بوده که حدود 86/6 درصد آن به صورت کشت آبی و بقیه دیم بوده است.

در سال 1398 میران تولیدات محصولات باغباتی کشور حدود 23/5 میلیون تن بوده که 93/7 درصد آن کشت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت شده است.

از میان انواع محصولات باغبانی بیشترین سهم تولیدات مربوط به سیب با 17/1 درصد ، پرتقال 14/5 درصد ، انگور 14/1 درصد ، خیار گلخانه ای 8/1 درصد و خرما 5/1 درصد می باشد.

آفات و بیماری های پنبه

پنبه از محصولات گرانبها و پرارزشی است که از نظر اقتصادي موقعیت خاصی در جهان امروزي به دست آورده است تا جایی که به آن «طلاي سفید» نام نهاده اند.در دانه هاي این محصول حدود 20 درصد روغن وجود دارد که از این نظر بعد از سویا مهمترین دانه روغنی محسوب می گردد. کنجاله پنبه دانه که پس از روغن کشی از دانه هاي آن حاصل می گردد با داشتن 48-36 درصد پروتئین یکی از ترکیبات اصلی خوراك دام است.  سـطح كشـت پنبـه در كشـور ( 100 هـــــزار هكتـــــار) و میانگین توليـــــد 5.2  تـــــن وش پنبـــــه در هـــــر هكتـــــار است .

مهمترین آفات پنبه در ایران

آفات و بیماری های توتون

 توتون  (  Nicotiana tabacum )گیاهی از خانواده بادمجانیان یکی از مهمترین گیاهان زراعی از نظر اقتصادي است. در ایران سطح زیر کشت آن در سال 1396 برابر با 5084 هکتار و تولید برگ خشک توتون معادل 8000 تن گزارش شد. مناطق کشت توتون سیگارت در استانهاي گلستان برابر با 6/52 درصد، مازندران معادل 7/27 درصد، کردستان با 65/9 درصد، گیالن با 85/8 درصد و آذربایجان غربی با 2/1 درصد گزارش شده است (بینام، 1392)

مهمترین آفات توتون در ایران

آفات و بیماری های ذرت

ذرت از قدیمی ترین گیاهان زراعی محسوب می شود که به طور مستقیم به عنوان غذاي اصلی تعداد زیادي از انسانها، دام و طیور و همچنین در صنایع مختلف، حتی تولید انرژي مورد استفاده قرار می گیرد.ذرت  از غلات مهم منـاطق گرمسـیر و معتدل جهان است، سطح زیر کشت و مقدار تولیـد ذرت در دنیـا پیوسـته رو بـه افـزایش اسـت. ذرت از جملـه محصولات زراعی است که نسبت به سایر غلات از طول دوره رشد کمتري برخوردار بوده و این در حالی اسـت که عملکرد آن نیز به مراتب بالاتر می باشد. ذرت بدلیل داشتن خصوصیات مطلوب از جمله قدرت سازگاري بالا از جایگاه ویژهاي در بین محصولات زراعی برخوردار است به طوریکه سطح زیر کشت آن در سال 2000 بیش از120میلیون هکتار از اراضی زراعی دنیا بوده و از نظر سطح زیر کشت، بعد از گندم و برنج ، مقام سوم را به خود اختصاص داده است و از نظر عملکرد و میزان تولید آن در سال 2002 میلادي در دنیا در رتبه اول قرار داشته است. بیشترین میزان تولید ذرت دانه اي کشور با 8/34 درصد به استان خوزستان تعلق دارد و استانهاي فارس با سهم 2/17 درصد، کرمانشاه با سهم 6/12 درصد، در تولید ذرت دانه اي کشور به ترتیب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

مهمترین آفات ذرت در ایران

آفات و بیماری های سويا

سویا    (Glycine max  ) گیاهی دو لپه، یک ساله از خانواده لگومینوز و یک گیاه زراعـی بسـیار مهـم در سطح جهان است. دانه سویا از نظر روغن (تقریباٌ 20 درصد) و پروتئین (تقریباٌ 40 درصد) غنی است. سویا تحت سیستمهاي زراعی متنوعی کشت داده می شود. بین گیاهان روغنـی، سـویا داراي بیشـترین میـزان پـروتئین و بیشترین درآمد ناخالص است. منشأ اولیه کشت سویا چین می باشد

مهمترین آفات سویا  در ایران

آفات و بیماری های کلزا

در بیــن گیاهــان روغنــی نیــز کلــزا، پــس از ســویا و نخــل روغنــی، ســومین منبــع تولیــد روغــن نباتــی جهــان به شــمار مــی رود. در ایــران بیــش از 90 درصــد مصــرف داخلــی روغنهــای خوراکــی از طریــق واردات تأمیــن می شـود. همچنین کنجاله کلزا در صنعت دامپروری و مرغداری نیز اهمیت بالایی دارد.

مهمترین آفات کلزادر ایران

آفات نیشکر

نیشکر ازگیاهان مهم صنعتی چند ساله و جزء ده محصول استراتژیک دنیاست که کشت و کار آن سابقه طولانی دارد و بیش از 75 درصد سهم تولید شکر دنیا را به خود اختصاص می دهد سابقه کشت نیشکر در خوزستان حدود 700 تا  800 سال قبل از میلاد  است . کلمه خوزستان به معنی شکرستان است. گياه نيشكر قبل از اينكه مورد استفاده صنعتي  در توليد شكر  قراربگيرد.

مهمترین آفات نیشکر در ایران

[relate_post_to_product]