شرکت کاوش کیمیای کرمان

تولید کننده و ارائه دهنده سموم کشاورزی و دفع آفات نباتی

فقط آفات از ما ناراضی اند

حشره کش

حشره کش ها

قارچ کش

قارچ کش ها

سایرمحصولات

سایر محصولات

کنه کش

کنه کش ها

علف کش

علف کش ها

نمایندگان

نمایندگی ها