دانشنامه مبارزه با آفات باغی

آفات باغی

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و نیازهای غذایی آنها، محصولات باغبانی با تامین حدود ۴۰ درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تأمین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد. 

در سال 1398، سطح باغهاي كشور (اعم از غير بارور و بارور) حدود 2.95 ميليون هكتار بوده كـه حـدود 86.6 درصد آن به صورت کشت  آبي و بقيه ديم بوده است.

در سال 1398، ميزان توليد محصولات باغباني كشور حدود 23.5 ميليون تن بوده كه 93.7 درصد آن کشت آبي و بقيه به صورت ديم برداشت شده است.

از ميان انواع محصولات باغباني بيشترين سـهم توليـد مربـوط بـه سيب با 17.1 درصد، پرتقال  14.5درصد، انگور 14.1 درصد، خيـار گلخانـه اي 8.1 درصـد و خرمـا 5.1 درصـد مـي باشـد. بنابراين 5 محصول ياد شده  85.8 درصد از كل توليدات محصولات باغباني را تشكيل ميدهند

آفات باغی

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و نیازهای غذایی آنها، محصولات باغبانی با تامین حدود ۴۰ درصد مواد غذایی، نقش مهمی در تأمین سلامتی و امنیت جوامع بشری دارد. 

در سال 1398، سطح باغهاي كشور (اعم از غير بارور و بارور) حدود 2.95 ميليون هكتار بوده كـه حـدود 86.6 درصد آن به صورت کشت  آبي و بقيه ديم بوده است.

در سال 1398، ميزان توليد محصولات باغباني كشور حدود 23.5 ميليون تن بوده كه 93.7 درصد آن کشت آبي و بقيه به صورت ديم برداشت شده است.

از ميان انواع محصولات باغباني بيشترين سـهم توليـد مربـوط بـه سيب با 17.1 درصد، پرتقال  14.5 درصد، انگور 14.1 درصد، خيـار گلخانـه اي 8.1 درصـد و خرمـا 5.1 درصـد مـي باشـد. بنابراين 5 محصول ياد شده  85.8 درصد از كل توليدات محصولات باغباني را تشكيل ميدهند

آفات انگور

انگور با نام علمی Vitis vinifera  ،يکی از مهمترين محصولات اقتصادی باغی از مناطق معتدله تا مناطق گرمسیری می باشد  مطابق مدارک موجود، کشت آن در مصر حدود 5 تا 6 هزار سال قبل صورت گرفته است. همه انگورهای موجود در ايران به جنس ويتیس از خانواده ويتاسه تعلق دارند اين خانواده دارای حداقل  11 جنس شناخته شده و حدود 600 گونه می باشد. گونه وينیفرا از جنس ويتیس تنها گونه اروپايی و مهمترين گونه تجاری انگور است. سطح زير کشت انگور در دنیا و ايران به ترتیب  6931354 و  316000  هکتار بوده و میزان تولید آن در دنیا و ايران به ترتیب 74276583 و 3217500 تن گزارش گرديده است ( فائو، 1397 و آمارنامه کشاورزی)

آفات پسته

پسته محصول با ارزش صادراتی بسیار بالا به عنوان مهم ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی شناخته می شود . درخت پسته به شوری آب و خاک مقاوم است لذا اراضی کویری و شوره زاری را که تولید سایر محصولات کشاورزی در آن به راحتی مقدور نیست یا محصول مناسب و اقتصادی از آن ها برداشت نمی شود میتوان به احداث باغ های پسته اختصاص داد.

درختان توت

تــوت ســفید بــا نــام علمــی  Morus alba  از خانــواده Moraceae اســت. تــوت از جملـه میوه
هایـی اسـت کـه خـواص درمانـی و دارویـی زیـادی بـرای سلـامت انسـان دارد کشــور ایــران تولیدکننــده
عمــده تــوت ســفید در دنیاســت.

آفات و بیماری های نخیلات

نخل خرما ( Phoenix dactylifera )یکی از مهمترین محصولات باغبانی می باشد که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت راهبردی است. کشور ایران از جایگاه بالایی در زمینه تولید خرما در بین سایر کشورهای جهان برخوردار است و رتبه سوم تولید جهانی را دارد.

مهمترین آفات نخیلات در ایران

آفات و بیماری های درختان میوه سردسیری

انواع شپشک ها و سپردار های خسارت زا در  درختان میوه سردسیری :

سپردار بنفش زيتون Parlatoria oleae

از نظر پراكنش، این آفت تقريباً در تمام باغات  كشور گسترده است و به درختـان دانـه دار و هسته دار، و زيتون، خرمالو و توت سفيد نيز حمله مي كند. آفت به گونه ايست كه خشكيدگي كامل درخت را نيز باعث مـي شود. آفت به تمام انـدامهاي هـوايي درختـان ميزبـان اعـم از تنـه، شاخه، برگ و ميوه خسارت مي زنـد. محـل خـسارت (فروكـردن نيش) حشره روي برگ و ميوه باعث ايجاد لكه هاي بـنفش رنـگ مي شود. روي ميوه علاوه بر تغيير رنگ، فرورفتگي و تغيير شـكل نيز در محل فعاليت آفت ديده مي شود

مهمترین آفات درختان میوه سردسیری در ایران

افات زیتون

زیتــون نــزد ادیــان الهــی جایگاهــی ویــژه دارد و در میــان مــردم ســرزمینهای مختلــف، نمــاد صلــح و دوسـتی به شـمار مـی رود زيتــون گيــاهي اســت که  در حـدود 3000 سال قبل از ميلاد مسـيح در سـوريه، جنـو ب تركيه و فلسطين مي روييد.

 به كشور از شواهد موجود بـه نظر مي رسد، كشت زيتون در حدود 2000 سال قبل در ايران انجام گرفتـه اسـت. 

مهمترین آفات پسیل زیتون در ایران

آفات سيب

درخت سيب گياهي خـزان دار از خـانواده گـل سـرخيان اسـت. منـشاء ايـن گيـاه آسـياي مركـزي اسـت. بخـش هـاي مختلف اين گياه شـامل بـرگ، شـاخه، جوانـه، ميـوه و تنـه و ريــشه ي آن مــورد حملــه عوامــل مهــم خــسارت زا شــامل پرندگان، جونـدگان، حـشرات، نـرم تنـان و همچنـين عوامـل بيماري زا نظير قارچ ها، ويروس ها و باكتري ها قرار مـي گيـرد كه به شيوه هاي مختلـف سـبب كـاهش محـصول مـي شـوند . علاوه بر اين ها علف هاي هرز نيز در رقابـت بـا درخـت سـيب كاهش باروري و توليـد سـيب را سـبب مـي شـوند . از سـوي ديگر علف هاي هرز در برخي زمان هـا ميزبـان برخـي آفـات سيب نيز هستند . حال با توجه بـه خـسارت هـاي وارده سـالانه به محصول سيب در سيب كاري هـاي عمـده كـشور شـناخت اين عوامل و راه هاي مديريت و كنتـرل آنهـا ضـرورت دارد.

مهمترین آفات سيب در ایران

آفات و بیماری های مرکبات

منشــأ مرکبــات کشــورهای جنوب شــرقی آســیا شــامل مالــزی، اندونــزی و فیلیپیــن و موطــن اصلــی آن شمال شـرقی هنـد و شـمال برمـه عنـوان شـده اسـت. ورود مرکبــات بــه ایــران بــه حــدود 400 ســال پیــش برمی گــردد. نواحــی مرکبات از ایــران را میتــوان در سـه منطقـه زیـر خلاصـه کـرد

مهمترین آفات مرکبات در ایران

آفات و بیماری های چای

گیاه چاي با نام علمی Camellia    sinensis از خانواده Theaceae   رده دولپه اي ها و شاخه نهاندانگان بوده و از قدیمی ترین و پرمصرف ترین نوشیدنی هاي دنیا در بین اقشار مختلف جامعه می باشد به علت طعم خوش، اثرات آرامبخشی و انرژي زایی که مقداري از کالري موردنیاز بدن را فراهم می سازد، همواره بازار مصرف براي این محصول وجود دارد. در ایران کشت چاي در حاشیه دریاي خزر و استانهاي گیلان مازندران (بخش غربی) انجام می شود که به دلیل رطوبت نسبی بالا، پوشش ابري نسبتاً مداوم و ارتفاع کم از سطح دریا محیطی مساعد براي کشت چاي فراهم شده است. در حال حاضر، چندین هکتار از اراضی شمال کشور (حدود 90 درصد در استان گیلان و حدود 10 درصد در استان مازندران) به کشت چاي اختصاص دارد. 

مهمترین آفات چای در ایران

[relate_post_to_product]

آفات توت فرنگی

تــوت فرنگــی، گیاهــی علفــی چنــد ســاله بــا ســاقه هاي رونــده یــا اســتولون، متعلــق بــه خانـواده گل سـرخیان بـوده، رقـم هـای زراعـی موجـود تـوت فرنگـی از جنـس فراگاريـا و گونـه آناناسـا می باشـند. میـوه تـوت فرنگـی بــه عنــوان ملکــه میــوه هــا، میــوه ای بســیار محبــوب در بســیاری از کشــورهای جهــان بـوده، سرشـار از فیبـر، آب، ویتامیـن هـا ، آنتـی اکسـیدانتها و سـایر مـواد مغـذی می باشـد و از نظــر ارزش غذایــی، خــواص و فوایــد درمانــی جایــگاه ویــژه ای را در بیــن میــوه جــات و سـبد غذایـی جوامـع دارا می باشـد. ارقـام تجـاری مختلـف تـوت فرنگـی بـر اسـاس نـوع مشـخصات خـاص میـوه عطـر و طعـم و شـکل ظاهـری و نیـز نـوع الگـوی رشـد گیـاه  بهــاره یــا چهــار فصلــه و غیــره  در سرتاســر دنیــا جهــت مصــارف مختلــف تــازه خــوری میــوه و یــا جهــت فــراوری در صنایــع غذایــی و دارویــی در سرتاســر دنیــا پــرورش داده می شـود

مهمترین آفات توت فرنگی در ایران