خسارت سنگین علف هرز یولاف در مزارع گندم

You are currently viewing خسارت سنگین علف هرز یولاف در مزارع گندم

علف هرز یولاف

مهمترین علف هرز مزارع گندم علف هرز یولاف است. در مناطق گرمسیری و معتدل کشور این علف هرز کشیده برگ عملکرد مزارع گندم را 17 تا 62 درصد کاهش میدهد و همواره تهدیدی جدی برای مزارع گندم بوده و در صورت عدم مبارزه خسارات سنگینی را به وجود می آورد. تصویر زیر نتیجه عدم استفاده از علفکش مناسب برای مهار علف هرز یولاف است.

عدم کنترل یولاف وحشی رابطه مستثیم با افت عمکرد کیفی و کمی دانه گندم دارد. این رقابت در اثر کاهش هوا، نور، آب، مواد غذایی، آللوپاتی و … روی میدهد
خسارت سنگین یولاف وحشی در مزرعه گندم در نتیجه عدم استفاده از علفکش مناسب؛ محصول توسط علف دفن شده است

در نقطه مقابل، نتیجه مدیریت خوب مزرعه و مبارزه صحیح و استفاده استاندارد از علفکش آتلانتیکا محصول شرکت کاوش کیمیای کرمان در تصویر زیر قابل مشاهده است.

نتیجه مبارزه صحیح و استفاده استاندارد از علفکش آتلانتیکا
خوشه گندم در مزرعه سالم

دیدگاهتان را بنویسید