قارچ کش ها

آزوکسی استروبین + سایپروکونازول کاوش

اپوکسی کونازول کاوش

ایپرودیون + کاربندازیم کاوش

ایپرودیون+کاربندازیم

ایزوپروتیولان کاوش

بردوکیمیا

بوسکالید+کروزکسیم متیل کاوش

پروپیکونازول کاوش

پنکونازول کاوش

تبوکونازول + پروتیکونازول

تبوکونازول کاوش EW 25 %