سیب زمینیپلی اتیلن 1 لیتربرای پستانداران نر 510 و پستانداران ماده 322 میلی گرم بر کیلوگرماغلب پهن برگ ها

سنکو کیمیا