کوئکس 1 لیتریبرای پستانداران 1517 میلی گرم بر کیلوگرمزنگ گندم