گندم

آتلانتیکا

آزوکسی استروبین + سایپروکونازول کاوش

بروموکسینیل + ام سی پی آ کاوش

پروپیکونازول کاوش

تبوکونازول + پروتیکونازول

تبوکونازول کاوش EW 25 %

تبوکونازول کاوش FS 6%

تری بنورون متیل

توفوردی کاوش

توفوردی+ام سی پی آ کاوش

تیوفانات متیل

دلتامترین کاوش