SC

اپوکسی کونازول کاوش

ایمیداکلوپراید کاوش

ایندوکساکارب کاوش

بردوکیمیا

دیفوروبین

سایپرمترین SC

سنکو کیمیا

فلوتریافول کاوش

فن پیروکسیمیت کاوش

فنازاکوئین کاوش