متام سدیم کاوش

متام سدیم کاوش 32.7% اس-ال

Metam Sodium 32.7% SL

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

گالن 20 لیتر

سمیت (LD50)

برای پستانداران 1700 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

علیه نماتدهای سبزی ها و جالیز، سیب زمینی، چغندر قند، یونجه، انار، توت، انجیر و پسته