پروپارژیت کاوش

پروپارژیت کاوش 57% امولسیون

Propargite 57% EC

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

کوئکس 1 لیتری

سمیت (LD50)

برای پستانداران 2800 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

کنه پاکوتاه چای, کنه پسته, کنه تارعنکبوتی پنبه سویا, کنه تارعنکبوتی چغندرقند, کنه دو لکه ای لوبیا, کنه دونقطه ای در درختان جنگل, کنه قرمز اروپایی در حبوبات, کنه قرمز اروپایی درختان میوه, کنه قرمز اروپایی سیب