کرم آلو و راههای مبارزه با آن

You are currently viewing کرم آلو و راههای مبارزه با آن

کرم آلو چیست؟

کرم آلو یكی از آفات مهم میوه درختان هسته دار ازجمله انواع آلو، هلو، شلیل و زردآلو می باشد، لارو این آفـت با تغذیه از میوه، خسارت قابل توجهی به میوه های درختان میزبان وارد می نماید.

خسارت عمده این آفت  شامل تغذیه لارو از گوشت یا پریکارپ میوه می‌باشد.

ضمن اینکه لاروهای این آفت رفتار سرشاخه خواری نیز داشته و با تغذیه و حفر تونل در سرشاخه های تازه روییده شده باعث خشکیدگی آنها می شوند.

میوه‌های کرم زده در صورتی که لاروه میوه را ترک کرده باشند محتوی توده متراکم فضولات سیاه رنگ آن می‌باشد که به شدت از ارزش اقتصادی محصول می کاهد .

در نتیجه تغذیه آفت از میوه ها ارزش اقتصادی وبازار پسندی میوه های خسارت دیده بشدت كـاهش می یابد ، و میوه های آفت زده قابلیت  ارائه به بازار مصرف  را ازدست می دهند.

در مرحله اول رشد ، این آفت باعث ریزش شدید میوه‌های جوان می گردد . روی آلو و گوجه بر اثر عکس‌العمل اپیدرم از میوه صمغ ترشح شده  که رشته های باریکی از این مواد از میوه خارج شده و یکی از علایم تشخیص میوه‌های آلوده می‌باشد.

 کرم آلو می تواند بین 1 تا 3 نسل در سال داشته باشد. 

شكل شناسی کرم آلو:

 

تخم های این آفت پهن و بیضی شكل،دارای یك پوشش با لبه های نامنظم، بـراق و برنگ سفید شیری،كه در انتهای مرحله رشد برنگ زرد در می آید، پس ازچند روزحلقه جنینی قرمز رنگ در آن قابـل مشاهده است،

لاروهای كاملا رشد كرده 5/9-5/7 میلیمتـر طـول دارنـد، تقریبا به رنـگ صورتی می باشند .

شفیره کرم آلو :

شفیره بوسیله تارهای محكم سفید رنگ ابریشـمی احاطـه شـده انـد، در زیرپوسـت درختان و درروی زمین مشاهده می شوند. 

Oriental fruit moth pupa
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

حشرات بالغ :

عرض آنها با بال های باز 11-5/9 میلیمتر،شكم برنـگ قهـوه ای یـا تیـره ،بـال هـای جلـوئی برنـگ خاكستری تیره،حاشیه كناری بال سفید، دارای لكه های قهوه ای متمایل به تیره تـا تیـره ، ناحیـه بـازال قاعـده بـال جلوئی كمی برنگ قهوه ای متمایل به سرخ است، دارای لكه های نـارنجی رنـگ وسـه نوارعرضـی برنـگ آبـی كمرنگ، بال عقبی قهوه ای متمایل به خاكستری كه به سمت انتها رنگ آن روشن تر شـد.

زیست شناسی کرم آلو:

بیولوژی این آفت بسیار شبیه کرم سیب  اسـت، زمسـتان گـذرانی آفـت بصورت لاروهای كاملا رشد كرده در داخل پیله ابریشمی درداخل شكاف تنه ،زیر پوسته ،بقایا و میـوه هـای بـاقی مانده زیر درختان میزبان می باشد، 

حشرات كامل فعال بوده و بعد از مدتی تغذیه شـروع به تخم گذاری در سطح روئی برگ و میوه های جوان میكنند، لاروهای نسل اول در اواخراردیبهشت مـاه  تـا اواخرمرداد حداكثررشد خودرا انجام میدهند،كه بعضی از این لاروها در داخل میوه های میزبان دوره رشدی خود را تكمیل میكنندوهمراه با میوه های آلوده به زمین می افتند.

علائم خسارت کرم آلو:

لاروهای نسل اول معمولا روی برگ های تازه فعالیت نموده و دالان هائی به اندازه (معمولا كمتر از 6 میلیمتر عمق) در زیر پوست ایجاد میكنند،كه در مرحله ابتدائی به حالت دست نخورده باقی مانده،اما پس ازمدتی چروكیده شـده وبه رنگ قهوه ای روشن آمپولی شكل به همراه فضولات لاروی در می آیند، حالت آمپولی شـكل معمـولا در انتهـای كاسه گل میوه مشاهده می گردد،

در نسـل اول حمله آفت كه مصادف با مراحل ابتدائی رشد میوه می باشد، حمله آفت باعث ریزش زود هنگام میوه هـا می شـود، در نسل های بعد ممكن است میوه تا زمان برداشت روی درخت باقی بماند. بهرحال میوه های آلوده غیر قابل عرضه به بازار می باشند

راههای انتقال و انتشار کرم آلو:

یكی ازراههای عمده گسترش این آفـت درمنـاطق اطـراف پروازهـای حشـرات كامـل مـی باشـد،مبادلات تجـاری محصولات كشاورزی بخصوص میوه های هلو،زردآلو، سیب ،گلابی و دیگر میوه های میزبان میتواننـد عامـل انتقـال وانتشار این آفت به كشورهای غیرآلوده باشند.

روشهای ردیابی و بازرسی کرم آلو:

لازم است بطور مرتب با انجام بازرسی های قرنطینه بعد از ورود، هر ساله مناطق تولید میوه های میزبـان بـه دلیـل احتمال ورود بررسی گردند، همچنین لازم است سطح روئی و زیرین برگ نهال ها و قسمت های داخل میـوه هـای میزبان را جهت ردیابی تخم و لارو های آفت بدقت بررسی نمود.  جهت ردیابی آفت از تله های نوری در شب وازتله های فرمونی  استفاده نمود.

کنترل شیمیایی کرم آلو:

مبارزه با این آفت زمانی موفق خواهد بود که تاریخ های سمپاشی دقیقا به کمک تله جذب کننده حشرات کامل مشخص گردد و درست در موقع ظهور لاروهای سن اول درختان را سمپاشی کنند .

هر جایی که مبارزه شیمیایی از نظر اقتصادی قابل توصیه باشد ، حداکثر دوبار سمپاشی با یکی از فرمول هایی که برای کرم سیب توصیه شده است ، می توان جلو خسارت اقتصادی این آفت را گرفت .

چون حداکثر خسارت این آفت معمولاً مربوط به نسل دوم است، بنابراین توصیه می گردد که حتما مبارزه شیمیایی علیه این نسل انجام گیرد که بهتر است برای تعیین زمان دقیق سم پاشی علیه این نسل با نصب تله های نوری یا فرمونی در محل های مورد نظر تاریخ سمپاشی را معین نمود.

سموم موثر بر کرم آلو:

 

منابع:

 

دیدگاهتان را بنویسید