معرفی محصولات جدید شرکت کاوش کیمیای کرمان

You are currently viewing معرفی محصولات جدید شرکت کاوش کیمیای کرمان
معرفی محصولات جدید شرکت کاوش کیمیای کرمان

کاوش کیمیای کرمان همواره درصدد همسو شدن با نیازهای بازار و معرفی محصولات جدید و ارائه سبد محصولی جامع و کامل در راستای برطرف کردن کامل نیاز کشاورزان عزیز این مرز و بوم بوده است. در ادامه به معرفی محصولات جدید این مجموعه می پردازیم، با ما همراه باشید

پروپاموکارب هیدروکلراید + فوزتیل آلومینیوم

پروپاموکارب هیدروکلراید + فوزتیل آلومینیوم قارچ کشی است با خاصیت سیستمیک دوطرفه که حاوی 2 ماده موثره پروپاموکارب به میزان 310 گرم و فوزتیل آلومینیوم به میزان 530 گرم می باشد.
پروپاموکارب مانع از تشکیل غشای سلولی قارچ عامل بیماری و همچنین مانع از تولید اسپور و جوانه زدن اسپور قارچ عامل بیماری میگردد و فوزتیل آلومینیوم نیز دفاع طبیعی گیاه را تحریک می کند و مانع از پیشروی و جوانه زدن سیلیسیوم قارچ عامل بیماری میگردد. اثر هم افزایی این دو قارچ کش باعث تشدید خواص قارچ کشی میشود، همچنین این محصول باعث تحریک ریشه زایی و رشد گیاهچه و نشا نیز میشود

بوسکالید + کرزوکسیم متیل

کرزوکسیم متیل + بوسکالید یک قارچ‌كش ترکیبی حاوی کرزوکسیم متیل و بوسکالید با اثر حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده پاتوژن های گیاهی از گروه استروبيلورين‌ها و بوسکالید می باشد که با اثر ابقايي بلندمدت و جلوگیری از جوانه زنی و نفوذ اسپور، رشد و توسعه میسلیوم قارچ ، تکثیر و تولید مثل آن ها کنترل بسیار موثری ایجاد می کند .
همچنین توزيع مجدد اين تركيب از طريق فاز بخار موجب تقويت اثربخشي آن در کنترل بیماری ها مي‌شود. کرزوکسیم متیل بر پایه استروبیلورین آ سنتز شده که منشاء آن قارچی بنام tenacellus strobilurin است که روی میوه های کاج به زمین افتاده رشد می نماید و با جلوگیری از انتقال الکترون ها مانع تنفس میتوکندری قارچ بیماریزا می‏گردد. بوسکالید نیز مهار کننده های آنزیم های سوکسینات دهیدروژنازاست که به شدت تنفس سلولی قارچ را متوقف می کند.

کلرپیریفوس متیل

کلرپیریفوس متیل از گروه حشره کش های فسفره آلی غیرسیستمیک و زیرگروه اسید فسفروتیوپیک با خاصیت تماسی، پوارشی و تدخینی می باشد که دامنه حشره کشی آن گسترده است.
قدرت تدخینی و دوام بلند این حشره کش باعث می شود آفاتی را که دسترسی مستقیم به سموم ندارند و یا لابلای شاخ و برگ گیاهان قرار گرفته اند به خوبی کنترل کند.

دیدگاهتان را بنویسید