ایمیداکلوپرید کاوش

ایمیداکلوپرید کاوش 35% اس سی

Imidacloprid %35 SC

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

پلی اتیلن 0.5 لیتر, پلی اتیلن 1 لیتر, پلی اتیلن 100 میلی لیتر, پلی اتیلن 800 میلی لیتر, پلی ایتلن 250 میلی لیتر

سمیت (LD50)

برای پستانداران 450 میلی گرم بر کیلوگرم

موارد ثبت

پروانه مینوز مرکبات, پسیل پسته, شته توتون, شته های جالیز در پنبه