کرم خوشه خوار انگور و نحوه مبارزه با آن

You are currently viewing کرم خوشه خوار انگور و نحوه مبارزه با آن

کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana چیست؟

یکی از آفات خسارت زای باغات انگور  بوده که حدودا تا چهار نسل در سال رشد و نمو می کند. خسارت اصلی کرم خوشه خوار انگور از طریق تغذیه لارو ها از غنچه های گل، خوشه ها و حبه های نارس و رسیده انگور است.

: نحوه خسارت كرم خوشه خوار انگور

در بهارهاي سرد، لاروها زودتر از مرحله گلدهي درختچه مو ظاهر مي شوند و براي زنده ماندن، از ساير قسمت هاي گياه از جمله جوانه هاي گل باز نشده تغذيه مي كنند. لاروها به بوي مواد فرار منتشر شده از برگ هاي سبز و خوشه هاي انگور آلوده به كپك خاكستري تمايل زيادي نشان مي دهند. اين آفت مي تواند دوره فعاليت خود را با زمان خوشه دهي ميزبان تنظيم كند.

محل فعاليت آفت از طريق تارهاي رو خوشه مشخص مي شود. به اين ترتيب كه لاروهاي نسل اول از جوانه هاي در حال گلدهي و غنچه تغذيه مي كنند و روي آن ها با تارهايي پوشانده مي شود. در برخي موارد نيز از جوانه هاي رويشي تغذيه كرده و سبب خشكيدن گل ها و جوانه ها و ريزش آن ها مي شوند .

همچنين، لاروهاي نسل دوم از گوشت غوره تغذيه كرده و بر اثر تغذيه، پوست غوره خاكي رنگ و چروكيده شده و در نهايت حبه ها ريزش مي كنند. لاروهاي نسل سوم از خوشه هاي رسيده تغذيه مي كنند.

خسارت اصلي شب پره خوشه خوار انگور مربوط به لاروهاي نسل سوم مي باشد كه علاوه بر خسارت مستقيم ناشي از تغذيه آفت، شامل خسارت غيرمستقيم ناشي از انتقال قارچ عامل پوسيدگي خاكستري توسط لاروهاي آفت نيز مي باشد . خسارت خوشه خوار انگور شديدا وابسته به مراحل رشد و نمو درختچه مو مي باشد و براي پيش بيني دقيق خسارت، داده هاي فنولوژي محصول نيز مورد نياز است.بدين ترتيب، آستانه زيان اقتصادي، بسته به رقم، اندازه خوشه گل دهنده و نسل آفت متفاوت است.

خسارت غيرمستقيم آفت از طريق مساعد شدن شرايط حبه هاي صدمه ديده به پوسيدگي توسط قارچ Botrytis cinerea و همچنين تغذيه و فاسد شدن حبه هاي انگور درنتيجه خسارت برخي حشرات نظير زنبور زرد و مگس ها ايجاد مي شود. ميزان خسارت ناشي از اين آفت به عوامل متعددي از جمله مرحله رشدي گياه، رقم انگور، اندازه خوشه، جنبه كاربردي محصول، نسل آفت، حساسيت به پوسيدگي و غيره بستگي دارد لذا سطوح اقتصادي متفاوتي براساس فاكتورهاي فوق براي اين آفت اعلام شده است.

در مناطق سردسیر آفت سه نسل در سال دارد . ظهور اولین پروانه در اوایل اردیبهشت ، اوج پرواز نسل اول در اواسط تا اواخر اردیبهشت ، اوج پرواز نسل دوم در اواسط تیر و بالاخره اوج پرواز نسل سوم در اواخر مرداد تا اوایل شهریور می باشد . بیشترین خسارت مربوط به نسل سوم آفت است . بهترین زمان مبارزه علیه آفت یک هفته تا ده روز بعد از تشکیل اوج پرواز نسل دوم می باشد .

شكل شناسي كرم خوشه خوار انگور:

حشره بالغ خوشه خوار انگور:

شب پره اي است كه عرض آن با بال هاي باز، حدود 12 ميلي متر و طول بدن حدود 6 ميلي متر مي باشد. بال هاي جلويي با زمينه قهوه اي روشن همراه با دو نوار روشن عرضي است. در بخش مياني آن لكه هاي با نقش نگار تيره ديده مي شود و نوارها به طور متناوب بين لكه ها واقع شده اند. بال هاي جلويي در حاشيه انتهايي بال ها ريشك هايي به رنگ روشن دارند.

تخم خوشه خوار انگور:

به قطر 6,0 تا 8,0 ميلي متر و به زحمت با چشم ديده مي شوند و رنگ آن زرد مايل به سفيد است.

لارو خوشه خوار انگور:

در انتهاي رشد 10 تا 11 ميلي متر طول دارند. رنگ آن ها در ابتدا سفيد است كه بتدريج به رنگ سبز مايل به زرد تا مايل به قهوه اي تغيير مي كند. پيش گرده و سر در لاروها سياه رنگ است.

شفيره خوشه خوار انگور:

به رنگ قهوه اي روشن تا تيره و به طول 5 تا 6 ميلي متر مشاهده مي شوند.
دوره جنینی 8 تا 10 روز ، دوره لاروی 17 تا 18 روز و چهار سن لاروی دارد ، دوره شفیرگی 7 تا 8 روز و دوره نشو و نما برای یک نسل 32 تا 36 روز طول می کشد.

چرخه زندگی و زيست شناسی كرم خوشه خوار انگور:

تعداد نسل كرم خوشه خوار انگور در فصل رويش براساس مناطق جغرافيايي مختلف، متفاوت و از دو تا پنج نسل در سال گزارش شده است. در ايران اين آفت براساس موقعيت جغرافيايي منطقه و شرايط محيطي حاكم بر آن، سه تا چهار نسل با نسل چهارم ناقص در استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، قزوين، تهران، اصفهان و سه تا چهار نسل در استان هاي فارس و چهارمحال و بختياري مشاهده مي شود. در بين عوامل محيطی، دما و طول روز، نقش عمده ای در فعاليت های زيستی آفت دارند. به طوری كه دياپوز به شدت تحت كنترل طول روز و متوسط دماي شبانه روز مي باشد.

حشرات كامل، فعاليت شبانه داشته و در طول روز در زير برگ ها، علف هاي هرز و شكاف تنه درختان استراحت مي كنند. پرواز آنها از غروب آفتاب شروع مي شود و كمي بعد از آن به اوج مي رسد و با طلوع آفتاب پايان مي يابد. حشرات كامل با حركات زياد حين پرواز قابل شناسايي مي باشند.

شب پره ها پس از تغذيه تكميلي و جفت گيري شروع به تخم ريزي مي كنند. در صورت مناسب بودن شرايط محيطي، تخم ريزي يك يا دو روز بعد از جفت گيري شروع مي شود و ماده ها تخم هاي خود را در بهار به صورت انفرادي يا دو تا سه تايي روي براكته ها، گلبرگ ها، ساقه جوانه هاي گل دهنده و در تابستان روي خوشه ها مي گذارند. سطح صاف، هموار و ترد حبه هاي انگور باعت برانگيختن رفتار تخم ريزي در شب پرها مي شود. ماده ها، خوشه هاي رسيده اي را كه زمان برداشت آن ها نزديك است براي تخم ريزي انتخاب نمي كنند.

دماي خنك بهار، جفت گيري و تخم ريزي آفت را به تعويق مي اندازد. به نظر مي رسد حشرات ماده مكان هايي را براي تخم ريزي انتخاب مي كنند كه سابقه آلودگي داشته باشند و حضور لارو قبلي در آن مكان، به منزله با ارزش بودن آن منبع از نظر غذايي؛ آسان بودن نفوذ در آن و از نظر شرايط محيطي اعم از دما، رطوبت نسبي، جريان باد و حتي امكان اختفا از دشمنان طبيعي مناسب تر است. تخم ريزي در دماي 15 تا 30 درجه سلسيوس انجام مي گيرد ولي دماي بهينه براي تخم ريزي 23 تا 26 درجه است. هر ماده در دماي بهينه، به طور متوسط 160 تخم مي گذارد و دوره جنيني بسته به دما و شرايط محيط 7 تا 11 روز طول مي كشد.

لازم به ذكر است، حشرات بالغ و تخم نسبت به تغييرات محيطي شديدا حساس هستند. داراي پنج سن لاروي هستند كه لاروهاي نئونات شديدا متحرك بوده، بعد از طي يك دوره سرگرداني، براي استقرار و شروع تغذيه، داربست ابريشمي به دور دم ميوه مي بندند و بعد از استقرار، لانه ابريشمي را در اطراف خوشه گسترش داده، در داخل آن تغذيه مي كنند. لاروهاي بزرگ در داخل تار كاملا قابل رويت مي باشند. دوره سرگرداني لاروهاي نسل دوم و سوم كوتاه تر از نسل اول مي باشد. لاروها براي كامل كردن رشد و نمو خود، نياز به مجموع دماي موثر معيني بالاتر از 100 روز درجه دارند كه معمولا آن را در طي 20 تا 30 روز كسب مي كنند و پس از آن در داخل شكاف تنه درخت، اطراف علف هاي هرز، برگ هاي لوله شده، زيرپوستك تنه درخت و خاك تبديل به شفيره مي شوند

پيش آگاهی كرم خوشه خوار انگور

انگور از جمله محصولاتي است كه علاوه بر مصارف تازه خوري و صادرات به صورت خشكبار، موضوع باقيمانده سموم در آن حائز اهميت مي باشد. لذا كاهش تعداد دفعات سمپاشي با تعيين زمان دقيق سمپاشي و استفاده از روش هاي ديگر كنترل در قالب برنامه هاي مديريت تلفيقي ضروري است. براي نيل به اين منظور، تصميم گيري بر پايه پيش آگاهي آفت، شامل تعيين آستانه زيان اقتصادي و پيش بيني زمان و مكان ظهور آفت لازم مي باشد. پيش بيني زمان ظهور آفت به سه روش تقويمي (جدول 2،) فنولوژي محصول و فنولوژي وابسته به دما (تعيين نياز گرمايي يا روز درجه) انجام مي گيرد.

كنترل زراعی و مكانيكی:

در احداث تاكستان ها از ارقامي استفاده شود كه خوشه متراكم ندارند.
براي از بين بردن شفيره هاي زمستان گذران كه در زير بقاياي باقيمانده از شاخه هاي خشك و پوسيده در سطح زمين به سر مي برند، شخم عميق و استفاده از يخ آب زمستانه توصيه مي شود.
احداث تاكستان ها به صورت رديفي و به روش داربستي توصيه مي شود.
هرس باغ براي جلوگيري از تجمع شاخه هاي اضافي .
سوزاندن علف هاي هرز و برگ هاي خشك در پاييز.
مبارزه شیمیایی فقط براساس ردیابی آفت و پیش آگاهی موفقیت آمیز است.
حتما از سموم مجاز در زمان مناسبی استفاده شود .

منابع:

اكرم اسدي و فرزانه مشتاقي – 1399 مديريت تلفيقي كرم خوشه خوار انگور. سازمان حفظ نباتات، معاونت كنترل آفات، دفتر پيش آگاهي.

محصولات کاوش کیمیا جهت مبارزه با کرم خوشه خوار انگور

اتیون کاوش

فوسکا

اسپینوساد کاوش

این پست دارای 3 نظر است

 1. حبیب قاسمی

  سلام
  باغ انگور تازه کرم خوشه خوار گرفته بهترین سم جخت مبازه وزمان ان چگونه است

  1. روابط عمومی

   سلام. سموم دیازینون، ایندوکساکارب ، لوفنورون. اگر همین اوقات مشاهده کردین شروع به مبارزه کنین

 2. حسین ابراهیمی

  آیا فن والریت 20 درصد مناسب مبارزه با کرم خوشه خوار هست؟

دیدگاهتان را بنویسید