کرم سیب چیست و آشنایی با سموم موثر بر آن

You are currently viewing کرم سیب چیست و آشنایی با سموم موثر بر آن

کرم سیب چیست؟ Cydia pomonella 

کرم سیب یک آفت شایع محسوب میشود. در كشور ما نيز هر جا كه سیب وجود دارد، کرم سـیب نيـز حاضـر اسـت و در تمـام منـاطق نيـز خـسارت آن بـالاتر از حـد قابـل قبـول از نظــر اقتصادی است. از نظر ميزبان، کرم سیب به ديگر درختان ميوه دانه دار و برخی درختان هـسته دار از قبيـل زردآلـو، هلـو، گوجـه، آلـو، و گـردو خسارت وارد می كند. ايـن آفـت، آفـت كليدی و در حقيقـت وضـعيت آن، محـور كنترل سایر آفات سيب است.

مشخصات حشرات بالغ کرم سیب :

عرض پروانه های کرم سیب با بالهای باز به 15 تـا 22 ميلی متـر می رسد. بالهای رویی خاكستری بوده و در انتها دارای یک لكه خاکستری متالیک می باشند. در متن بالهای جلوی نوارهای عرضی قهوه ای رنگی جلب نظر می كند.

بالهای زيرين كرم تا قهوه ای روشن می باشند. حشرات نر در زير بالهای جلویی خود دارای لكه هـای كوچک مـستطيلی سـياه رنگ می باشند. تخم اين آفت بيضوی پخ می باشد . ابعاد تخم بين 0.9 (عرض) تا 1.3 (طول) ميلی متر می رسد. تخمگذاری اكثـراً نزدیک ميوه ها (بيـشتر در نسل اول در مناطق سه نسلی يا بيشتر) یا روی آنها (مناطق سردسير و نسل های دوم و سوم مناطق سه نسلی) انجام می شود.

مشخصات تخمها در آفت کرم سیب:

 معمولاً به صورت منفرد گذاشـته می شوند. مرحلـه جنينی معمولاً 3 تا 6 روز به طول می انجامد سـپس لاروهای سن يك پس تفريح تخمها از آنها خارج شده و به دنبال ميوه ها جهت ورود به آنها می گردند.

 

 

خسارت زایی لاروها در کرم سیب :

لارو کرم سیب پس از ورود به ميوه به سمت مركـز آن يعني دانه ها حركت مي كند و به همين دليل بـه ايـن آفـت كـرم دانه خوار سيب نيز می گویند.

ميوه هاي خسارت ديده از نسل اول آفت معمولاً ريزش مي كنند. ولي ميوه هاي نسل هـاي بعـدي اكثـراً روي درخت باقي مي مانند. علت ريزش ميوه هاي نسل اول همانا كوتاه بودن قطـر ميـوه و در نتيجه رسيدن سريع لارو به دانه ها و خورده شدن سريع دانه هـا به علت كوچكي آنها است.

در اثر حذف دانه هاي اين ميوه ها بـه علت قطع توليد هور مـون هـاي گيـاهي كـه توسـط دانـه هـا توليـد مي شود، اين ميوه ها ريزش مي كنند.

 

سیکل زندگی و رابطه محیط با تعداد نسل آفت کرم سیب:

كرم سيب در كشور ما دو تا چهار نسل در سـال دارد . از نظـر ارتفاع تقريباً مناطق با ارتفاع 1200 متر و كمتر چهار نـسل، منـاطق بين 1300 تا 1800 متر سه نسل، و در مناطق بالاتر از آن سالانه دو نسل دارد . 

بديهي است با تغيير عرض جغرافيايي محـل، تغييراتـي نيز در ارتفاعات و در نتيجه تعداد نسل آفت قابل پيش بيني اسـت بر همين اساس خسارت آفت به طـور متوسـط بـين 40 %تـا 100 % محصول در مناطق مختلف تغيير مي كند .

از نظر رابطه بين خروج پروانه هاي نسل اول و به تبع آن تخـم ريـزي و خـروج لاروهـاي نسل اول از يكسو و وضعيت رويشي گياه سـيب از سـوي ديگـر ، رابطه يكنواختي در مناطق مختلف وجود ندارد . به اين ترتيب كـه در مناطق پست و با تعداد نسل بالا معمولاً در زمان مبارزه با نـسل اول آفت، اندازه تقريبي قطر سيب هاي لبناني قرمز و زرد به اندازه فندق (حدود 16 تـا 17 ميلـي متـر ) اسـت و در منـاطق مرتفـع كـه آفت دو نسلي است، اندازه قطر ميوه هاي ارقام مذكور بـه 32– 30 ميليمتر نيز مي رسد (ميوه ها تقريباً به اندازه گردو ) مي‌باشند.

دليل بروز اين وضعيت مدت زماني است كه بين رسيدن ميانگين دماي محيط به صفر گياه و صفر حشره وجود دارد به اين معني كه صفر گياه سيب (حدود 7 درجه سانتيگراد) و صفر حـشره (حـدود 10 درجه سانتيگراد) است. هر چه ارتفاع منطقه بيشتر مي شـود مـدت زمـاني كـه ميـانگين دماي محيط بين 10 تا 7 درجه سانتي گراد مي باشد طولاني تر شده بنابراين درحالي كه گياه ميزبان به رشد خفيف و كنـد خـود ادامـه می دهد، آفت از نظر متابوليکی فعال نبوده و از نظر زمـانی نـسبت به گياه عقب می افتد. 

زمستان گذرانی کرم سیب:

اين آفت زمستان را به صورت لارو كامـل و در پناهگـاه هـای مختلف مثل زير پوستک درختان، لای كلوخه ها و بقایای گيـاهی پای درخت، در داخل پيله های تنيده شـده بـه سـر می بـرد كـه بـا مساعدت هوا در بهار تبديل به شفيره می شود.

سموم مناسب جهت مبارزه با کرم سیب:

 

منابع مورد استفاده :

دیدگاهتان را بنویسید