سفیدک پودری محصولات جالیزی چیست؟

You are currently viewing سفیدک پودری محصولات جالیزی چیست؟

بیماری قارچی سفیدک پودری چیست؟

قارچ عامل سفیدک پودری یا سطحى یکى از بیمارى هاى مهم جالیز( انواع کدو، انواع خربزه، طالبی، خیار و هندوانه ) مى باشد که سالانه باعث وارد شدن خسارت هاى فراوانى به محصولات مختلف مى شود.

بیماری مذکور با کاهش فتوسنتز موجب کاهش رشد و از بین رفتن زود هنگام شاخ و برگ شده و به شدت عملکرد و کیفیت محصول را کاهش می دهد.

اهمیت بیماری سفیدک پودری:

قارچ کشهای آلی، معدنی و عوامل بیولوژیک اجزای اصلی مدیریت بیماری سفیدک پودری جالیز میباشند. روشهای زراعی مثل تناوب به دلیل قابلیت بالای انتشار کنیدی بیمارگر کارایی چندانی در کنترل بیماری ندارد.

 

عامل بیماری سفیدپودری چیست؟

قارچ های زیر عامل شیوع و ایجاد کننده سفیدک های پودری یا سطحی هستند.

  • Golovinomyces cichoracearum مترادف  Erysiphe cichoracearum 
  • Podosphaera fuliginea 
  • Sphaerotheca fuliginea  

گسترش و توسعه بیماری سفیدک پودری:

شرایط بهینه برای گسترش بیماری دمای 29-24 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 95 – 80 درصد است. همچنین تابش مستقیم آفتاب در کاهش بیماری  موثراست. در اواخر تابستان شرایط برای ایجاد و توسعه این بیماری بسیار مساعد است. (Hector et al., 2006)

علایم و نشانه های بیماری:

اولین علائم بیمارى به صورت لکه هاى کوچک سفید آرد آلود در اندازه هاى مختلف روى برگ ها و ساقه ها مى باشد که به تدریج سطح آن ها را  گرد سفید رنگى فرا مى گیرد و بزودى توسعه یافته، ظرف مدت کوتاهى پوشش قارچى، هر دو سطح برگ را فرا مى گیرد.

برگهای مبتلا سفید، خشک و شکننده می شود. در بوته های مبتلا، میوه ها زودتر از موعد مقرر رسیده، شبکه پوست آنها خوب تشکیل نشده، بافت آنها نرم می گردد. علاوه بر این، گوشت میوه، بی مزه و ماده خشک آنها به طور قابل ملاحظه ای کم میگردد .(McGrath, 1997).

آلودگى از برگ هاى پایین آغاز به سمت بالا پیشرفت مى کنند برگ هاى با آلودگى بیش تر زرد یا قهوه اى شده و خشک مى گردند.

علائم آلودگی در روی ساقه نیز دیده می شود و در آلودگى شدید کل بوته خشک مى شود.

قارچ کش های موثر بر سفیدک پودری سطحی جالیز:

منابع مورد استفاده:

  • زهره لری، ناصر طاهری، سهیل فرید 1394 مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى کرمان – اداره رسانه هاى ترویجى
  • حسین عظیمی داریوش شهریاری 1394 مدیریت بیماری سفیدک پودری خیار در کشتهای مزرعه ای موسسه تحقیقات 
  • گیاهپزشکی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید